Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Frizer in pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom v katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se razvijala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.
Za interesne dejavnosti je v šolskem letu 2011/12 predvidenih 64 ur v 1. letniku, 64 ur v 2. letniku in 32 ur v 3. letniku.

Dijak opravi interesne dejavnosti z udeležbo in aktivnim sodelovanjem. Če je dijak odsoten več kot 6 ur ali ni aktivno sodeloval, interesnih dejavnosti ne opravi in mora opravit dopolnilni izpit. V tem primeru PUZ (programski učiteljski zbor) določi obseg aktivnosti ali poročil za posameznega dijaka, glede na obveznosti, ki jih dijak ni opravil.

Interesne dejavnosti 1. letnik
ur letno  
2. letnik
ur letno
3. letnik
 ur letno
Športni dnevi 24 24 24
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 18 18 0
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 4* 0 0
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke) 6 0 0
Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov 0 8 0
Prosta izbira dijaka 12 14 8
–    Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi
–    Tečaj cestnoprometnih predpisov
–    Mladinska raziskovalna dejavnost
–    Tekmovalna dejavnost v znanju
–    Socialno delo
–    Mentorstva in pomoč drugim
–    Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

a) Prosta izbira dijaka (PIV)
Realizacijo proste izbire dijaka spremljajo in vodijo razredniki. Dijak mora v treh letih šolanja opraviti 34 ur proste izbire in v ta namen predložiti razredniku ustrezna programska dokazila. Zaradi lažje organizacije šola ponuja dijakom možnosti za prosto izbiro v okviru šolskih krožkov ter številnih drugih dejavnosti, ki jih organizira v okviru pouka.
       
Predlogi za  PIV v okviru interesnih dejavnosti na šoli so naslednji:

 • ustvarjalne delavnice in krožki na šoli,
 • sodelovanje na tekmovanjih s področja slovenščine, matematike, tujega jezika, družboslovja, frizerstva in športa,
 • sodelovanje na revialnih prikazih pričesk, sodelovanje pri projektnem delu,
 • sodelovanje na informativnem dnevu,
 • sodelovanje pri promociji poklica (predstavitve na osnovnih šolah, Informativi 2012, projektu UnisVET …),
 • udeležba na predavanjih, dejavnosti s področja kulture, prostovoljno delo …

b) Ustvarjalne delavnice in krožki
Namen ustvarjalnih delavnic in krožkov je razvijati program, ki nudi dijakom možnost poglabljanja znanja in širjenja vedenj, ki so za današnji in prihodnji čas nujna, a jih sedanji osnovni program ne vključuje. Pri tem sodelujejo vsi učitelji, saj tako razvijamo medpredmetno povezovanje znanj in timsko delo.

c) Dejavnosti s področja kulture
V šolskem letu 2011/2012 načrtujemo v okviru kulturnih dejavnosti obisk klasičnega koncerta ali ogled drame in filma. Pripravili bomo kulturno prireditev ob Prešernovem dnevu.
S kulturnimi prireditvami bomo povezali tudi projektne produkcije, ki jih bo šola za javnost izvedla v okviru projektnega tedna na temo Celostne podobe in maske ter v okviru zaključne revije na temo Izraznost las prikazali pričeske na temo zaključnega izpita (»EKO«).

Za delni kulturni dan lahko velja:

 • pomoč ali sodelovanje pri pripravi celostne podobe frizerskega poklica in pri  načrtovanju revij (povezovanje frizerstva s plesom in manekensko hojo),
 • obisk ali sodelovanje na revialnih prikazih pričesk, obisk gledališke ali filmske predstave, obisk koncerta, ogled knjižnega sejma, razstave,
 • prisotnost na literarnem večeru, prireditvi,
 • sodelovanje pri pripravi in izdaji šolskega časopisa.

č) Dejavnosti s področja športa
V šolskem letu 2011/2012 bodo organizirani trije celodnevni športni dnevi, in sicer jesenski, zimski in spomladanski športni dan.

1. športni dan – jesenski Pohod, 1. letnik – Šmarna gora, 2. letnik – Rašica, 3. letnik – Toško čelo
2. športni dan – zimski Dijaki bodo izbirali med aktivnostmi: drsanje, sankanje, tek na smučeh, smučanje, plavanje.
V primeru slabega vremena se bodo izvajale dvoranske aktivnosti.
3. športni dan – spomladanski Pohod na Lubnik pri Škofji Loki.
V primeru slabega vremena se bodo izvajale dvoranske aktivnosti.

d) Nadstandardni program
V okviru nadstandardnega programa dijakom ponujamo enodnevne strokovne ekskurzije, ki jih bomo izpeljali skupaj s turistično agencijo, ki ima pridobljeno licenco turističnega vodiča in je usposobljena za vodenje mladih.  Ekskurzije so tematsko obarvane in se povezujejo s šolskimi vsebinami. Cilj je pridobivati nova družbena, zgodovinska in geografska znanja, znanja s področja kulturne in umetnosti ter rabo angleškega jezika. Dijaki se ekskurzij udeležijo prostovoljno in bodo izvedene, v kolikor bo vsaj 30 prijavljenih. Izbirali bodo lahko med možnostmi:

 • Firence-Italija
 • Budimpešta-Madžarska
 • Dunaj-Avstrija