Predstavitev izobraževalnega programa

Izobraževanje odraslih poteka po veljavnem programu Frizer (SPI), ki ga razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport RS. V sistemu izobraževanja odraslih ponujamo udeležencem prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo za pridobitev poklica.

Na šoli izvajamo dve organizacijski obliki izobraževanja:

Organizirano izobraževanje

V okviru ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA potekajo predavanja v obeh programih skupinsko, v prilagojenem obsegu števila ur, predpisanih s programom Frizer.

  • Enoletni program je namenjen kandidatom, ki imajo že opravljeno katerokoli srednjo poklicno ali strokovno šolo, gimnazijo ali katero koli drugo srednjo šolo in bi si želeli pridobiti strokovno prekvalifikacijo. V enem šolskem letu kandidati opravljajo samo strokovne module in ostale manjkajoče predmete za dokončanje programa Frizer.
  • Dveletni program je namenjen kandidatom s končano osnovno šolo ali nedokončano srednjo šolo, v njem poleg vseh splošno teoretičnih predmetov opravijo tudi vse strokovne module in predmete odprtega kurikula po programu Frizer (SPI).

Samoizobraževanje

Program SAMOIZOBRAŽEVANJA pa je namenjen ostalim kandidatom, ki bi se želeli izobraževati samostojno ali pa želijo opravljati zgolj posamezni izpit iz programa Frizer.

Kandidati morajo tekom izobraževanja opraviti praktično usposabljanje pri delodajalcih – PUD.

Izobraževanje se v obeh primerih zaključi z zaključnim izpitom.

Za vsakega kandidata bodo v individualnem učnem načrtu opredeljeni manjkajoči predmeti, prav tako pa bodo že opravljeni predmeti iz predhodno pridobljenih spričeval priznani na podlagisklepa o priznavanju predmetov.

6 + 15 =

Osnovne informacije

Romana Marolt, dipl.politologinja
organizatorica izobraževanja odraslih

SFŠ Ljubljana
Litostrojska 53, 1107 Ljubljana

tel: 08/2055-704
fax: 01/505 54 55