Kje lahko dobim novo spričevalo, če sem starega izgubil?

Vloga za izdajo izpisa iz evidence (pdf)

Postopek je naslednji:

1. 36. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS, št. 59/2012): (1) Če imetnik oziroma upravičenec izgubi spričevalo ozir. obvestilo o uspehu, ali se to poškoduje, uniči ali odtuji ozir. ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine. (Izjavo dobite v tajništvu šole)

2. Plačati je treba stroške izdaje Izpisa iz evidence, ki znašajo:

  • za izpise izgubljenih spričeval zadnjih petih let – 10,43 EUR
  • za izpise starejših spričeval – 20,86 EUR
  • za stroške dela izdaje sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda – 10,43 EUR

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. Plačate jih v gotovini v tajništvu šole v času uradnih ur od 10.00 – 12.00 vsak delovni dan.

(Cene so bile potrjene na 15. seji strokovnega kolegija Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije dne 03.10.2006 in na seji Sveta šole Srednje frizerske šole Ljubljana dne 16.10.2012).

3. Upravno takso, ki jo predpisuje Zakon o upravnih taksah (UL RS, št. 106/2010), lahko plačate v gotovini v tajništvu šole v času uradnih ur od 10.00 – 12.00 vsak delovni dan.

Če preklicujete več izvirnikov, plačate znesek, ki temu pripada (glejte tabelo 1)

Tabela 1

Število izpisov EUR
1 1,81
2 3,62
3 5,43
4 7,24
5 9,05

4. Na podlagi popolne vloge (izjave in plačanih stroškov izdaje Izpisa iz evidence in upravne takse) šola izda izpis iz evidence najkasneje v roku 15 dni (4. odstavek 179. člena ZUP (UL RS, št. 80/99, 70/2000, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010)).

 

Koliko tujih jezikov poučujemo na naši šoli?

Trenutno dva: angleščino in nemščino

Kdo se lahko vpiše na našo šolo?

Na Srednjo frizersko šolo Ljubljana se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovno šolo, nima zdravstvenih ovir in ga veseli ustvarjalno delo z ljudmi.