ZAKLJUČNI IZPIT

Pogoje, način in postopek opravljana zaključnega izpita v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja določa Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10, 23/11), ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister za šolstvo in šport. Zaključni izpit se opravlja v skladu z izobraževalnim programom »Frizer SPI« in šolskimi pravili o zaključnem izpitu, ki so dostopna na spletni strani Srednje frizerske šole Ljubljana.

1. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA
Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

2. OBSEG IN ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program, ki je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/index.htm http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/frizer_2010/kazalo.htm

Zaključni izpit obsega: • slovenščino, • storitev in zagovor. Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje določata ustrezna izpitna kataloga, objavljena na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/frizer_2010/kazalo.htm http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/IK_2011/IK_Frizer_SPI_feb.2011_nov.doc http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm

SLOVENŠČINA (1. izpitna enota)

Deli izpita:

  • pisni del izpita
  • ustni del izpita

Členitev pisnega dela izpita in trajanje: – Branje/poslušanje neumetnostnega (strokovnega/ uradovalnega) besedila (približno 400 besed) in pisno razčlenjevanje neumetnostnega besedila: 45 minut – Pisanje neumetnostnega (uradovalnega) besedila: 45 minut Skupaj: 90 minut Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik.

Členitev ustnega dela izpita:

  • Zagovor pisnega dela izpita
  • Pogovor o prebranem književnem besedilu ob odlomku na izpitnem listu
  • Pogovor o prebranem književnem besedilu za domače branje

Trajanje: 20 minut priprave na ustni del izpita in 20 minut ustni del izpita

Dodatna navodila glede vsebin in izvedbe 1. izpitne enote dobijo kandidati na začetku šolskega leta pri urah slovenščine. To pa je dostopno tudi na spletni strani ministrstva (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2014/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm), kjer je objavljen izpitni katalog (slovenščina) za zaključni izpit.

3. OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

4. STORITEV IN ZAGOVOR (2. izpitna enota) V šolskem letu 2014/2015 sta za storitev razpisani dve temi:

  • Slavnostne pričeske za zaključni ples
  • Hair fusion

SLAVNOSTNE PRIČESKE ZA ZAKLJUČNI PLES

Kandidat v sklopu izbrane teme na zaključnem izpitu opravlja naslednja dela: – zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni), – žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko, – oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu), – ličenje za zaključni ples (na istem modelu), – nega rok in nohtov (na istem modelu), – moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu), – poročilo in spremljajoča dokumentacija storitev ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela).

Vse navedene storitve opravljajo kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in opravili druge s programom določene obveznosti. Po razporedu, ki je objavljen na spletni strani šole in oglasni deski, opravljajo storitve pri mentorju (učitelju praktičnega pouka) v šolskem salonu. Kandidati se zberejo pred šolskim salonom približno 15 minut pred začetkom opravljanja storitev. Storitve opravijo v enem dnevu in sicer v 6 urah. S seboj prinesejo vse pripomočke, ki so predpisani za opravljanje storitve. Mentorica spremlja in ocenjuje opravljanje posameznih storitev. Kandidat pred in po opravljeni storitvi model fotografira, fotografije pa so obvezni del poročila in predstavitve na zagovoru.

ZAGOVOR Kandidat na zagovoru, ki poteka v šoli, odda dopolnjeno poročilo in predstavitev storitev (powerpoint/prezi). Na zagovoru pred tričlansko komisijo predstavi in opiše opravljene storitve. Izpraševalec je mentor. Trajanje: 20 minut

HAIRFUSION

Kandidat v sklopu izbrane teme na zaključnem izpitu opravlja naslednja dela: – zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni), – žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko, – oblikovanje slavnostne večerne pričeske (na ženskem modelu), – večerno svečano ličenje (na istem modelu), – nega rok in nohtov (na istem modelu), – moško striženje in oblikovanje namenske svečane pričeske (na moškem modelu), – poročilo in spremljajoča dokumentacija storitev ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela).

Izbrani kandidati lahko posamezne storitve opravljajo v šolskem salonu pred zaključkom pouka v zaključnem letniku pri mentorju ali pred revijalnim delom. Mentorica spremlja in ocenjuje opravljanje posameznih storitev. Kandidat pred in po opravljeni storitvi model fotografira, fotografije pa so obvezni del poročila in predstavitve na zagovoru. Določene izbrane storitve dijaki predstavijo tudi na lastni reviji v organizaciji šole. Za revijo pripravijo dva ali več modelov (lahko 2 moška, 2 ženska, moški in ženski ali več). Predstavijo večerno pričesko in/ali zahtevno barvanje in striženje z oblikovanjem pričeske. Pričeske morajo biti usklajene s celostnim konceptom revije, modeli pa ustrezno, celostno urejeni (pričeska, ličenje, oblačila …). Pri izbiri stylingov, glasbe, izvedbe revije bodo kandidate vodili mentorji. Na revijalnem delu bo šola poskrbela za fotografije modelov, ki bodo objavljene v posebni publikaciji. Kandidati bodo izdelali tudi preprosto spletno stran in objavili vsebino revije. ZAGOVOR Kandidat na zagovoru, ki poteka v šoli, odda dopolnjeno poročilo in predstavitev storitev (powerpoint/prezi). Na zagovoru pred tričlansko komisijo predstavi in opiše opravljene storitve. Izpraševalec je mentor. Trajanje: 20 minut

Mentorji druge izpitne enote (storitev in zagovor) zaključnega izpita v šolskem letu 2014/2015 so:

Vera Pestotnik (3. b, 3. c, 3. d, 3. e), Silva Trstenjak (3. d), Urša Troha (3. b, 3. c, 3. e).

Časovni razpored in postopek oddaje poročila:

slika_1

Kandidat mora oddati poročilo o storitvah v skladu z obrazci in navodili šole, ki je jezikovno in slovnično ustrezno in pregledano, drugače mentor poročilo zavrne in kandidat ne more pristopiti k drugi izpitni enoti zaključnega izpita v roku prijave.

OCENJEVANJE

V skladu s predmetnim izpitnim katalogom se ocenjujejo pri navedenih storitvah naslednja področja:

 ZI_2014_-_slika_2

5. KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2014/15

 

 

 

 

 

 

 

 

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport si pridržujemo pravico do sprememb.

6. PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV

Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal. Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora. Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora. Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna izdelek oziroma storitev in zagovor, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70%.

ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki. Šolsko komisijo za zaključni izpit Srednje frizerske šole Ljubljana sestavljajo:

2015-11-23 09_13_18-Dokument1 - Microsoft Word

Več informacij v zvezi z zaključnim izpitom dobite pri tajnici šolske komisije za zaključni izpit, Sandi Smrekar, v času govorilnih ur.