Obveščamo vas, da bodo spomladanski izpitni roki za zaključni izpit 2013 potekali od ponedeljka, 10. junija do ponedeljka, 17. junija 2013.
Na izpit bodo lahko pristopili samo kandidati, ki bodo pravočasno oddali prijavo k zaključnemu izpitu in dokumentacijo za drugo izpitno enoto (storitev in zagovor).
Za drugo izpitno enoto (storitev in zagovor) zaključnega izpita morate oddati dokumentacijo in podpisano potrdilo o oddaji in prejemu dokumentacije s strani mentorja, v kolikor to še niste storili, najkasneje v petek, 7. junija 2013 do 11. 00 ure tajnici ŠK ZI ali v tajništvu šole.
Za pristop k izpitom zaključnega izpita morate imeti vsi kandidati, ki ste zaključili šolanje pred majem 2013, dokazilo o plačilu izpita. To lahko poravnate v tajništvu šole, najkasneje v ponedeljek, 10. junija 2013 pred pričetkom spomladanskega roka zaključnega izpita 2013, tj. do 8.45 ure.

Nadzorni učitelji za slovenščino (pisno): slo (pisno)

Razpored izpitnih komisij: razpored komisij

Komisije za zagovor (praksa): zagovor (praksa)

 

Oddajanje zaključnih nalog:

  1. Prijavite se v spletno učilnico ZAKLJUČNO DELO 2012/13 – 3. letnik, ki jo najdete na tem naslovu: http://mdl.frizerska.si/enrol/index.php?id=41
  2. Vpišete se z uporabniškim imenom in geslom, ki ju imate tudi za druge spletne učilnice
  3. Ključ za vpis vam bo povedal vaš učitelj-mentor
  4. Vsa nadaljnja navodila so v spletni učilnici.
  5. Če ste morda zaključno nalogo že poslali po mailu, jo vseeno naložite še v spletno učilnico.
  6. Če bo datoteka prevelika (če vam jo program zavrne), potem zmanjšajte slike. To lahko storite na tej povezavi http://www.shrinkpictures.com/ ali pa znotraj samega Worda (Orodja za slike ->Oblika->Stisni slike)

 

Pogoje, način in postopek opravljana zaključnega izpita v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja določa Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10, 23/11), ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister za šolstvo in šport. Zaključni izpit se opravlja v skladu z izobraževalnim programom »Frizer SPI« in šolskimi pravili o zaključnem izpitu, ki so dostopna na spletni strani Srednje frizerske šole Ljubljana.

{slide=1. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA|closed}
Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih (spomladanskem, jesenskem in zimskem), vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja oziroma izboljšuje večkrat. Ustni in pisni del izpita opravlja v različnih dneh, vendar v istem izpitnem roku.

{slide=2. OBSEG IN ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA}

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program, ki je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/index.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/frizer_2010/kazalo.htm

Zaključni izpit obsega:
• slovenščino (pisno in ustno),
• storitev in zagovor.
Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje določata ustrezna izpitna kataloga, objavljena na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/frizer_2010/kazalo.htm
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/IK_2011/IK_Frizer_SPI_feb.2011_nov.doc
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm

{slide=3. OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA}
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

{slide=4. STORITEV IN ZAGOVOR}
V šolskem letu 2012/2013 je za storitev razpisana tema:

Slavnostne pričeske za zaključni ples

Kandidat v sklopu izbrane teme na zaključnem izpitu opravlja naslednja dela:

– zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni),
– žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko (na ženskem modelu),
– oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu),
– ličenje za zaključni ples (na istem modelu),
– nega rok in nohtov (na istem modelu),
– moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu),
– poročilo (pisna naloga) in spremljajoča dokumentacija storitve ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela).

Mentorji druge izpitne enote (storitev in zagovor) zaključnega izpita v šolskem letu 2012/2013 so:

– Urša Troha (3. c, 3. č, 3. d)
– Marinka Jarm (3. a, 3. b)
– Zoran Gajić (3. c, 3. č, 3. d)
– Vera Pestotnik (3. a, 3. b)

Časovni razpored in postopek oddaje pisne naloge za storitev in zagovor:

casovni razpored 2012-13

Dijak mora oddati nalogo za storitev in zagovor v skladu z obrazci in navodili šole, ki je jezikovno in slovnično ustrezna in pregledana, drugače mentor nalogo zavrne in dijak ne more pristopiti k zaključnemu izpitu v roku prijave.

{slide=5. KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA}

koledar-ZI

Zimski rok2012-13

Spomladanski rok2012-13

Jesenski rok2012-13

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport si pridržujemo pravico do sprememb.

{slide=6. PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV}
Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal.

Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna izdelek oziroma storitev in zagovor, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70 %.

{slide=ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT}
Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki.

Šolsko komisijo za zaključni izpit Srednje frizerske šole Ljubljana sestavljajo:
1. mag. Primož Hvala Kamenšček, predsednik
2. Saša Hiti, namestnica predsednika
3. Sanda Smrekar, tajnica ŠK ZI
4. Bojan Vučko, član
5. Sabina Kolenc, namestnica
6. Darka Dujmović Verdenik, članica
7. Vesna Navodnik Ocvirk, namestnica
8. Romana Marolt, članica
9. Marinka Jarm, namestnica

Več informacije v zvezi z zaključnim izpitom dobite pri tajnici šolske komisije za zaključni izpit, Sandi Smrekar, v času govorilnih ur. {/slides}